مطالعات محققان دانشگاه نیویورک نشان می‌دهد خشونت و پرخاشگری در خانواده باعث بروز مشکلا‌ت جسمی درازمدت ناشی از استرس و تنش در نوجوانان می‌شود. در مقابل‚ این مطالعات نشان می‌دهند که وجود یک مادر حمایت کننده و همراه‚ میزان تغییرات منفی فیزیولوژیکی را در نوجوانان به حد چشمگیری کاهش می‌دهد.