محققان "دانشگاه دولتی لوییزیانا" دریافتند زنان چاق و دارای اضافه وزن که در رژیم غذایی‌شان روزانه دو عدد تخم مرغ درصبحانه مصرف می‌کنند‚ وزن بیشتری از دست می‌دهند. پژوهشگران در این مطالعه زنانی را که در بخشی از رژیم غذایی خود برای کاهش چربی‚ پنج روز یا بیشتر در هفته از این الگو پیروی می‌کردند برای مدت هشت هفته مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه مشاهده شد که این زنان ۶۵ درصدوزن بیشتری از دست دادند و کاهش چربی در ناحیه اطراف کمر آنها ۸۳ درصد بیشتر بود.