کارشناسان بیماری‌های حنجره و اختلا‌لا‌ت صوتی به افرادی که استفاده از صدا لا‌زمه‌ی شغل‌شان است مانند معلمان‚ سخنرانان‚ دوبلورها‚ گویندگان رادیو و تلویزیون و خوانندگان‚ توصیه می‌کنند برای تکلم‚ سه معیار مهم را در نظر بگیرند و به آن عمل کنند.
این کارشناسان معتقدند وارد نکردن استرس به حنجره‚ مهمترین عامل در مراقبت از صدا است. به همین منظور توصیه می‌کنند ضمن دوری از استرس‚ به آرامی و شمرده صحبت کنیم و با تمرین‌های فن بیان بر صدایمان مسلط‌تر شویم.
دومین مورد‚ خودداری از مصرف دخانیات و قرار گرفتن در محیط‌های آلوده به دود و غبار غلیظ می‌باشد.
پرهیز از مصرف مواد خیلی سرد یا خیلی داغ و یا تند و محرک‚ سومین توصیه برای مراقبت از صدا و حنجره است.