محققان دانشگاه هاروارد با ابداع روشی تازه امیدوارند بتوانند از طریق پیوند یک پروتز زیستی که از بافت چشم عبور می‌کند روشی برای درمان بسیاری از انواع نابینایی‌ها بیابند.
به گفته این محققان‚ با این روش در آینده امکان بازگرداندن بینایی در افراد مبتلا‌ به کوری مادرزاد و یا حتی افرادی که کل چشم آنان آسیب دیده است نیز فراهم خواهد شد.
اگرچه این مطالعات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد‚ محققان مشغول طراحی وسیله‌‌ای هستند که تصاویر را از یک دوربین دیجیتال به تکانه‌های عصبی تبدیل کرده‚ سپس این اطلا‌عات را به سیستم بینایی می‌رساند و در نهایت فرد قادر به دیدن خواهد بود.