تحقیقات جدید بر روی موش‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد استعمال دخانیات در دوران بارداری آثار مضر ماندگاری بر قلب جنین می‌گذارد. دانشمندان مرکز زیست‌شناسی جنین در کالیفرنیا دریافتند موش‌های آزمایشگاهی که در دوران جنینی در معرض نیکوتین قرار داشته‌اند‚ در بزرگسالی علا‌یم روشنی از اختلا‌لا‌ت قلبی در آنها مشاهده می‌شود. این مطالعه ثابت می‌کند قرار گرفتن در معرض نیکوتین در دوران جنینی تاثیر شدیدی بر عملکرد قلب در بزرگسالی دارد.