طبق تحقیقی که بتازگی در کالج سلطنتی انگلستان صورت گرفته است‚ دانشمندان ثابت کردند حشیش موجب بروز اختلا‌لا‌ت و بیماری‌های روانپریشی از جمله اسکیزوفرنی می‌شود. در این تحقیق‚ با دادن ماده‌ای مشابه حشیش به افراد سالم داوطلب و اندازه‌گیری فعالیت منطقه‌ای از مغز که افکار نامناسب را مسدود می‌کند‚ مشخص شد که حشیش عملکرد این بخش را به میزان قابل توجهی مختل می‌کند.