مطالعات پژوهشگران دانشگاه بیرمنگهام حاکی از آن است افرادی که <احساس می‌کنند> در معرض تنش‌های شدید عصبی قرار دارند‚ حتی بیش از افرادی که واقعا در معرض این تنش‌ها قرار دارند‚ بیمار می‌شوند.
این محققان‚ گروهی را در معرض استرس‌های گوناگون قرار دادند و گروهی دیگر را در انتظار این وقایع نگه داشتند. در بررسی چگونگی پاسخگویی دستگاه ایمنی این دو گروه‚ مشخص شد <احساس> قرار گرفتن در معرض تنش‌های عصبی‚ بیش از قرار گرفتن در معرض این استرس‌ها‚ دستگاه ایمنی بدن را تضعیف می‌کند.