برنامه سالانه همایش های دکتر مجد

(روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)


زمان تشکیل سمینارها : جمعه ها ۱۰ صبح
مکان : سالن همایش های بیمارستان میلاد


۱۴ اسفندماه ۱۳۹۴

حفظ اسرار زندگی زناشویی

آیا اسرارمان را به همسرانمان می گوییم؟

اسرار زندگی زناشویی کدامند؟

آیا مجاز به بازگوی اسرار همسرانمان هستیم؟

کدام اسرار را با فرزندان در میان می گذاریم؟

افشای اسرار فرزندان

پیش ثبت نام الزامی می باشد

 

 

 

برنامه سالانه همایش های دکتر مجد

(روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)


                                               زمان تشکیل سمینارها : جمعه ها 10 صبح

      
                                               مکان : سالن همایش های بیمارستان میلاد

۷خرداد :
چکاب سلامت روان
چگونه بدانیم خود و دیگران تا چه اندازه از سلامت روان برخورداریم ؟
نشانه های سلامتی روان
علائم هشدار دهنده کدامند ؟ واکنش ما به آن ها چگونه باید باشد ؟

۲۵ تیر:
آداب روابط خانوادگی ، دوستانه ، حرفع ای
معاشرت های اجتماعی
ارتباط موفق چگونه شکل می گیرد ؟
چه عواملی تداوم ارتباط را به خطر می اندازد ؟

۱۵ مرداد:
زندگی پس از جدایی
شرایط و تکالیف همسران پس از طلاق
وظائف فرزندان ، والدین ، اطرافیان و جامعه
ازدواج مجدد ، چه کسانی با چه کسانی ؟

۲۶ شهریور:
نکاتی در ارتباط موثر با کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان
ارتباط موثر در مدرسه ، دانشگاه و محیط کار
آفت های یک رابطه موفق

۹ مهر:
اختلالات و اختلافات زندگی زناشویی
تکنیک های حل مشکلات خانوادگی
مشکلات والدین با فرزندان
اختلافات فرزندان با والدین

۳۰ مهر:
پرسش و پاسخ آزاد در موضوعات
اروانشناسی رشد؛ از کودکی تا کهنسالی، روانشناسی زن و مرد
تأثیر متقابل رفتار ، اصول ارتباط و عملکرد جنسی طبیعی در روابط زناشویی

۱۲ آذر:
آنکه گفت آری، آنکه گفت نه
مهارت نه گفتن

۳ دی:
مهد کودک ، ویژگی های مهد کودک مناسب
انتظارات والدین از مهد
تکالیف مربیان و اولیاء مهد
فرزندان ما در مهد چه کار باید بکنند و چه چیزی باید یاد بگیرند ؟

۱ بهمن:
مهارت های شهروندی
آداب زندگی سالم تر و موفق تر در اجتماع
کنترل استرس ، مهار پرخاشکری ، حفظ آرامش
طراحی و مدیریت روابط و مناسبات اجتماعی

۱۳ اسفند:
موفقیت ؛ اقدامات به جا ؛ به هنگام ؛ به اندازه
آداب توفیق در کسب شغل ، حفظ آن و پیشرفت در محیط کار

۲۷ اسفند:
تصمیم گیری و قاطعیت
روانشناسی اهمالکاری و تعلل ورزیدن

۳۰ مهر آنکه گفت آری – آنکه گفت نهمهارت نه گفتن ۱۴ آباناصول برخورد و ارتباط میان پزشک و کادر درمانی با بیمار و اطرافیاناصول برخورد و ارتباط میان بیمار و اطرافیان با پزشک و کادر درمانی۱۲ آذرپرسش و پاسخ آزاد در موضوعات:روانشناسی رشد؛ از کودکی تا کهنسالیروانشناسی زن و مردتأثیر متقابل رفتاراصول ارتباط و عملکرد جنسی طبیعی در روابط زناشویی، اختلالات درمان و….۳ دیمهدکودک، ویژگی های مهدکودک مناسبانتظارات والدین از مهد تکالیف مربیان و اولیاء مهدفرزندان ما در مهد چه کار باید بکنند و چه چیزی باید یاد بگیرند؟۱ بهمن مهارت های شهروندیآداب زندگی سالم تر و موفق تر در اجتماعکنترل استرس، مهار پرخاشگری، حفظ آرامشطراحی و مدیریت روابط و مناسبات اجتماعی۱۳ اسفندموفقیت؛ اقدامات به جا؛ به هنگام؛ به اندازهآداب توفیق در کسب شغل، حفظ آن و پیشرفت در محیط کار۲۷ اسفندتصمیم گیری و قاطعیتروانشناسی اهمالکاری و تعلل ورزیدن ۳۰ مهر آنکه گفت آری – آنکه گفت نهمهارت نه گفتن ۱۴ آباناصول برخورد و ارتباط میان پزشک و کادر درمانی با بیمار و اطرافیاناصول برخورد و ارتباط میان بیمار و اطرافیان با پزشک و کادر درمانی۱۲ آذرپرسش و پاسخ آزاد در موضوعات:روانشناسی رشد؛ از کودکی تا کهنسالیروانشناسی زن و مردتأثیر متقابل رفتاراصول ارتباط و عملکرد جنسی طبیعی در روابط زناشویی، اختلالات درمان و….۳ دیمهدکودک، ویژگی های مهدکودک مناسبانتظارات والدین از مهد تکالیف مربیان و اولیاء مهدفرزندان ما در مهد چه کار باید بکنند و چه چیزی باید یاد بگیرند؟۱ بهمن مهارت های شهروندیآداب زندگی سالم تر و موفق تر در اجتماعکنترل استرس، مهار پرخاشگری، حفظ آرامشطراحی و مدیریت روابط و مناسبات اجتماعی۱۳ اسفندموفقیت؛ اقدامات به جا؛ به هنگام؛ به اندازهآداب توفیق در کسب شغل، حفظ آن و پیشرفت در محیط کار۲۷ اسفندتصمیم گیری و قاطعیتروانشناسی اهمالکاری و تعلل ورزیدن

 

 

 

برنامه سالانه همایش های دکتر مجد(روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

زمان تشکیل سمینارها : جمعه ها ۱۰ صبح
مکان :
سالن همایش های بیمارستان میلاد


۷خرداد :
چکاب سلامت روان
چگونه بدانیم خود و دیگران تا چه اندازه از سلامت روان برخورداریم ؟
نشانه های سلامتی روان
علائم هشدار دهنده کدامند ؟ واکنش ما به آن ها چگونه باید باشد ؟

۲۵ تیر:
آداب روابط خانوادگی ، دوستانه ، حرفع ای
معاشرت های اجتماعی
ارتباط موفق چگونه شکل می گیرد ؟
چه عواملی تداوم ارتباط را به خطر می اندازد ؟

۱۵ مرداد:
زندگی پس از جدایی
شرایط و تکالیف همسران پس از طلاق
وظائف فرزندان ، والدین ، اطرافیان و جامعه
ازدواج مجدد ، چه کسانی با چه کسانی ؟

۲۶ شهریور:
نکاتی در ارتباط موثر با کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان
ارتباط موثر در مدرسه ، دانشگاه و محیط کار
آفت های یک رابطه موفق

۹ مهر:
اختلالات و اختلافات زندگی زناشویی
تکنیک های حل مشکلات خانوادگی
مشکلات والدین با فرزندان
اختلافات فرزندان با والدین

آبان۷:
اصول برخورد و ارتباط میان پزشک و کادر درمانی با بیمارو اطرافیان
اصول برخورد و ارتباط میان بیمار و اطرافیان با پزشک و کادر درمانی

۱۲ آذر:
پرسش و پاسخ آزاد در موضوعات : روانشناسی رسد ؛ از کودکی تا کهنسالی
روانشناسی زن ومرد ؛ تأثیر متقابل رفتار
اصول ارتباط و عملکرد جنسی طبیعی در روابط زناشویی ، اختلالات ، درمان

۳ دی:
مهد کودک ، ویژگی های مهد کودک مناسب
انتظارات والدین از مهد
تکالیف مربیان و اولیاء مهد
فرزندان ما در مهد چه کار باید بکنند و چه چیزی باید یاد بگیرند ؟

۱ بهمن:
مهارت های شهروندی
آداب زندگی سالم تر و موفق تر در اجتماع
کنترل استرس ، مهار پرخاشکری ، حفظ آرامش
طراحی و مدیریت روابط و مناسبات اجتماعی

۱۳ اسفند:
موفقیت ؛ اقدامات به جا ؛ به هنگام ؛ به اندازه
آداب توفیق در کسب شغل ، حفظ آن و پیشرفت در محیط کار

۲۷ اسفند:
تصمیم گیری و قاطعیت
روانشناسی اهمالکاری و تعلل ورزیدن