مجموعه فیلم های آموزشی آئین بهتر زیستن – الفبای سلامت روان 

عنوان

سخنران

تعداد

۱

هشت گام تا ازدواج

دکترمجد

روانپزشک
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

(­۸عدد­­ DVD)

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

۲

ازدواج موفق

دکتر مجد ، دکتر افشین یداللهی دکتر وحید ایروانی  -دکتر کیهان نیا

یک پکیج

( ۱عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ریال

۳

رابطه و تداوم آن

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۲عدد
DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۴

اعتماد به نفس

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد ِDVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۵

سوء ظن

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲ عدد DVD)

۲۰۰۰۰۰ریال

۶


دوست داشتن
و
عشق ورزیدن

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۷


کودک و بازی

مفاهیم بازی  در  کودکان

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج 

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۸

اضطراب

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۲۰۰۰۰ریال

۹

افسردگی

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۱۰

وسواس

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۱۱


روانشناسی رنگها
چهره ،خط وامضاء

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عددDVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۱۲


شکست و ناکامی   ازدواج  مجدد

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۱۳


روانشناسی زن و مرد

کلیات وتاریخچه

دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۱۴


روانشناسی زن ومرد

تفکر ، هوش ، حافظه

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۱۵


روانشناسی زن و مرد

احساسات و عواطف

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۱۶

زایمان و بارداری

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۱۷


ارتباط با رده های      مختلف سنی

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۱۸


روانشناسی رشد

تولد تا یک سالگی

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۱۹

روانشناسی رشد

۱ تا ۳ سالگی (۱)
نظم،نقاشی، مذهب
الگوبرداری

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۲۰

تأثیر متقابل رفتار

دکترمجد

­روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۲۱

روانشناسی شخصیت

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۲۲


روانشناسی صوتی
زن و مرد

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

۲عدد CD

۱۵۰۰۰۰ریال

۲۳

ناموفقیت

زنده یاد دکتر افشین یداللهی

روانپزشک

یک پکیج

( ۱عدد DVD )

۱۴۰۰۰۰ریال

۲۴


زنده بودن
یا
زندگی کردن

زنده یاد دکتر افشین یداللهی

روانپزشک

یک پکیج

( ۱عدد DVD )

۱۴۰۰۰۰ریال

۲۵

آداب معاشرت

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۲۶


روانشناسی زن و مرد

ابراز احساسات

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۲۷

روانشناسی رشد
۱تا ۳ سالگی(۲)
اخلاق، مهدکودک،
شرم و خجالت

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۲۸

روانشناسی رشد
۱تا ۳ سالگی(۳)
ادب، وسواس
کنترل گری

دکترمجد

­روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۲۹

روانشناسی رشد
۱تا ۳ سالگی(۴)
تخیل، راه رفتن
اقتدار، تکلّم

دکترمجد

­روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۱عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ریال

۳۰

روانشناسی رشد
۳تا ۶ سالگی (۱)     هویت جنسی
همانندسازی پسران

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۳۱

روانشناسی رشد
۳تا ۶ سالگی (۲)       پسران فقدان پدر و مادر
همانند سازی دختران

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۲عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۳۲

اضطراب والدین

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۱عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ریال

۳۳

هنر زندگی زناشویی

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۱عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ریال

۳۴

کودکان بیش فعال

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( ۱عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ریال

۳۵روانشناسی رشد
۳تا۶ سالگی ( ۳)
دختران فقدان پدر و مادر یا هر دو
دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

یک پکیج 
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۳۶مدرسه، بلوغدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۳۷نوجوانیدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۳۸ازدواج هراسیدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۳۹اسکیزوفرنیدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۴۰انسان در قرن ۲۱ دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۴۱انسان سیستم های الکترونیک و فضای مجازی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۴۲ریزه کاری های ضروری زندگی
۱ و۲
دکتر مجد 
روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج 
( ۲عدد DVD )
۲۰۰۰۰۰ ریال
۴۳ریزه کاری های ضروری زندگی
۳ و۴
دکتر مجد 

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج 
(۲ عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۴۴بگو مگو تعطیلدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۴۵بحران هویتدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۴۶ما، حقوق .تکالیفدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۴۷بیان عشق دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۴۸آشنایی با مبانی روانکاویدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۴۹چکاپ سلامت رواندکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
(۲ عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۵۰زندگی پس از جداییدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۵۱ساعت ۹ صبح بهتر از ساعت ۱۰ صبح استدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۵۲بدپیله گیدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۵۳در زندگی با عزیز بیمارماندکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۵۴آنکه گفت آری، آنکه گفت نه!دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
(۲ عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال


۵۵
آلزایمردکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج 
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۵۶هیستریدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج 
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۵۷پرخاشگریدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج 
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۵۸طراوت در زندگی زناشوییدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
(۲ عدد DVD )

۲۰۰۰۰۰ریال

۵۹اختلال پانیکدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۶۰خوابدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۶۱بیماری های روان تنیدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۶۲
مهارت های شهروندیدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۲عدد DVD )
۲۰۰۰۰۰ ریال

۶۳
افسردگی دوقطبیدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۶۴اضطراب در کودکاندکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۶۵فضولیدکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال

۶۶جوانی 
مجموعه اول
دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( ۲عدد DVD )
۲۰۰۰۰۰ ریال
۶۷جوانی 
مجموعه دوم
دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج 
( ۲عدد DVD )
۲۰۰۰۰۰ ریال
۶۸جوانی 
مجموعه سوم
دکتر مجد 

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج 
( ۲عدد DVD )
۲۰۰۰۰۰ ریال
۶۹جوانی 
مجموعه چهارم
دکتر مجد 

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج 
( ۱ عدد DVD )

۱۲۰۰۰۰ ریال

۷۰شاخه گلی تقدیم به آفتابدکتر مجد 

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج 
( ۱ عدد DVD  و ۱عدد CD)

۱۵۰۰۰۰ ریال