آفتابی لب درگاه شماست 

                                                       که اگر در بگشایید

 به رفتار شما می تاید

                                                         و به ما می گوید

هرکه در حافظه ی چوب ببیند باقی

                                                        صورتش در وزش بیشه ی شور ابدی خواهد ماند….

                                       نوروزتان خجسته
                                      
                                       پژواک هنر و اندیشه