ضرورت داشتن برنامه در آغاز زندگی مشترک
محتوای برنامه مدون زندگی مشترک (روزانه – دراز مدت )
خانه زدگی
آزادی یا عشق
بچه دار شدن
برنامه روزانه زندگی مشترک
مسافرت چقدر / چه وقت / باچه کسانی ؟
کارمنزل / زن یا مرد؟
با چه کسانی رفت وآمد کنیم ؟
خانه زدگی چیست ؟
چه کسانی بیشتر به خانه زدگی مبتلا می شود ؟
گزارش ندهید ؟
دعوا نکنید ؟
برنامه دراز مدت زندگی مشترک کدامند ؟
چه مدت پس از ازدواج بچه دار شویم ؟
 چند بچه کافی است ؟
مقدمات بچه دار شدن