خواستگاری وآداب آن
مراسم و دوران نامزدی
مهریه وجهیزیه
دستورات دوران نامزدی
ازدواج با زنان مطلقه ، مسن و …
خواستگاری (آرامش / چه بپوشیم ؟/چه رنگی ؟ /چه گلی ؟ /چه رنگی ؟/چه ساعتی ؟/ چند ساعت ؟ )
خوش آمد گویی
چه بگوییم ؟
چگونه پذیرایی کنیم ؟
جواب مثبت یا منفی را چگونه بدهیم ؟
آیا مهریه لازم است ؟
میزان مهریه
جهیزیه
مراسم نامزدی ، رسمی یا خصوصی ؟
تعداد مهمانان مراسم نامزدی
دردوران نامزدی کجا یکدیگر را ملاقات کنیم ؟
دردوران نامزدی چقدر ارتباط مجاز است ؟
دردوران نامزدی چقدر احساس به طرف مقابل طبیعی است ؟
چگونه بفهیم علاقه ما به فرد مقابل طبیعی است یا خیر ؟
طول دوران نامزدی چقدر باشد ؟
ازدواج وفقر عاطفی
ازدواج وفقر جنسی