چه کنیم تا کسانی را که انتخاب کرده ایم با ما ازدواج کنیم ؟
چند درصد توافق برای ازدواج کافی است ؟
خواستگاری :بهترین مدل انتخاب همسر
مدیریت نگهداری یک فرد
انتخاب
شناخت طرف مقابل
انتخاب با نگاه اول ، مردود یا قبول
چگونه می توان به فردی ثابت کرد که او را دوست داریم؟
خواست بیولوژیک و سایکولوژیک یعنی چه و در چه سنی؟
در اولین جلسه آشنائی به یکدیگر چه بگوئیم؟
تاثیر صدا و محتویات کلام در رابطه
چگونه باهم صحبت کنیم ؟
شناخت در سفر ، عصبانیت ، حین غذا خوردن و…
تحقیق در گذشته فرد یا فضولی ؟
چه کادوئی بخریم ؟
کی کادو بدهیم ؟
برای نگهداری یک مرد چکار کنیم ؟
برای نگهداری یک زن چکار کنیم ؟
موقع جدا شدن چگونه رفتار کنیم ؟
مراتب همگونی در زندگی مشترک (خانواده ، ظاهر ، سن ، هوش ، شخصیت ،احساس ،عاطفه و ارتباط جنسی )
آیا می توان به مردان زیاد ابراز احساسات کرد ؟
مراحل رفع ایرادات
زمان دقیق مشاوره ازدواج