در دست انتشار:
از مجموعه سخنرانی های استاد دکتر مجد:
– روانشناسی زن و مرد
– تاثیر متقابل رفتار
– خانواده سالم
– روانشناسی رشد
– اهمیت ارتباطات کلامی درتوفیقات زندگی
– مهارت های کاریابی ، موفقیت درمحیط کار ، ارتقاء شغلی