مطالعات انجام شده حاکی از آن است که افسردگی و اضطراب شایع‌ترین علل مراجعه دانشجویان به روانپزشک می‌باشد که در این میان‚ دختران بیشتر از پسران برای برطرف کردن مشکلا‌ت خود اقدام می‌کنند که البته این‚ نه به معنای ابتلا‌ی بیشتر‚ که به دلیل پذیرش واقعیت از سوی دختران است.
کارشناسان‚ فعالیت بیشتر مراکز خدمات تخصصی مشاوره در محیط‌های دانشگاهی و خوابگاه‌ها‚ برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزش سلا‌مت روان و استفاده تسهیل شده‌ی دانشجویان از این خدمات را در کاهش عوارض این اختلا‌لا‌ت و پیشگیری از لطمه‌های تحصیلی و زندگی دانشجویان موثر دانسته‌اند.