پژوهشگران کانادایی به والدین توصیه می‌کنند فرزندان‌تان را از کودکی به آموزش دو یا چند زبان ترغیب کنید. به گفته این پژوهشگران‚ فراگیری دو یا چند زبان از کودکی موجب سرعت عملکرد ذهن در طول زندگی آتی فرد می‌شود. بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی دو گروه شاهد و کنترل‚ مشخص شده است عملکرد ذهنی بزرگسالا‌نی که از دوران کودکی دو زبان را فراگرفته و تکلم کرده‌اند سریع‌تر از کسانی است که تنها بر یک زبان تکیه داشته‌اند.
علا‌وه بر این‚ مشخص شده است با آنکه با بالا‌رفتن سن‚ سرعت عملکرد ذهن کاهش می‌یابد اما افراد مسن دو زبانه کمتر از سایرین به این مشکل دچار می‌شوند.