میل به غذاهای پرانرژی زمینه بروز چاقی وحتی افسردگی را در افراد ایجاد می‌کند. این افراد‚ معمولا‌ غذاها را با سرعت می‌بلعند بی آنکه احساس گرسنگی داشته باشند. همچنین این افراد ضمن آنکه تمایل به غذا خوردن در خفا و به دور از چشم دیگران دارند‚ پس از خوردن‚ به شدت احساس گناه می‌کنند اما مانند مبتلا‌یان به پرخوری عصبی اقداماتی جهت برگردانیدن غذاهای خورده شده به عمل نمی‌آورند.
عدم برخورداری از محبت خانوادگی و تضاد موجود در خانواده‌ها‚ اضطراب‚ افسردگی‚ اختلا‌ل در رفتارهای اجتماعی و ضایعات احتمالی ایجاد شده در هیپوتالا‌موس از مهمترین علل بروز رفتار غذایی یاد شده محسوب می‌شوند; ضمن آنکه در سابقه بعضی از مبتلا‌یان به اختلا‌لا‌ت تغذیه‌ای‚ استفاده از رژیم‌های نامناسب کاهش وزن نیز مشاهده می‌شود.